+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

Na podstawie Uchwały Rady Miasta w Wałczu

Nr VI/SLII/304/14 z dnia 23 września 2014 roku

Nr VIII/XXXII/289/21 z dnia 16 lutego 2021 roku

 

WYKAZ UPRAWNIONYCH OSÓB

DO ULG PRZY PRZEJAZDACH AUTOBUSAMI

ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Sp. z o.o. w WAŁCZU

W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WAŁCZA

 

OBOWIĄZUJĄCY OD  1 LISTOPADA 2014 r.

 

ULGA 100% (PRZEJAZDY BEZPŁATNE)

 

1.
Dzieci do 4 roku życia.
2.
Osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem lub przewodnikiem.
3.
Osoby posiadające legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi zamieszkałe na terenie powiatu wałeckiego.
4.
Osoby posiadające tytuł „Honorowego Obywatela miasta Wałcza”.
5.
Osoby, które ukończyły  70 rok życia.
6.
Osoby ociemniałe i niesłyszące legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.
7.
Posłowie i senatorowie.
8.
Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej.
9.
Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły.
10.
Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych wraz z przewodnikiem.
 

 

ULGA  50%
 

1.
Dzieci od czwartego roku życia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
2.
Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych do 22 roku życia.
3.
Osoby nieme legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.
4.
Emeryci i renciści.
5.
Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
6.
Studenci-osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jednolitych studiach magisterskich.
7.
Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.
 

Uwaga:

Warunkiem koniecznym do skorzystania z przejazdów ulgowych jest posiadanie dokumentu poświadczającego uprawnienie do odpowiedniej ulgi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.