+48 67 258 44 35

Prostowanie ram - 604 087 021

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2023

 

 

OGŁOSZENIE ZAKŁADU KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z O.O. W WAŁCZU

 

 

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

 

 

 

Pisemne, kompletne oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. za rok obrotowy 2023” należy przesłać pocztą/pocztą kurierską lub dostarczyć osobiście do siedziby Spółki na adres, Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.;78-600 Wałcz; ul. Budowlanych 9, (do sekretariatu Spółki), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 14.00. Oferty będą przyjmowane w terminie do 30 listopada 2023 r., do godziny 14:00 (decyduje data wpływu do Spółki).

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Otwarcie ofert nastąpi 1 grudnia 2023  r. o godzinie 9:00 w siedzibie Spółki w Wałczu, przy ul. Budowlanych 9.

 

 

0Warunki badania sprawozdania finansowego:

 • Biegły rewident sporządzi pisemną opinię z raportem z badania sprawozdania finansowego Spółki.
 • Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, o terminie którym powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
 • Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności, na co najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Dopuszcza się możliwość konieczności uczestnictwa (nie więcej niż jednokrotnie) biegłego rewidenta w innym posiedzeniu Rady Nadzorczej. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
 • Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 • Badanie podmiotu winno być przeprowadzone najpóźniej w marcu 2024 roku, przy czym przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż 18 marca 2024 roku.
 • Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania.

 

Oferta powinna zawierać:

 • Informację o ofercie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
 • Udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru oraz zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 • Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania do ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązania do konieczności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
 • Cenę netto oraz cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
 • Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
 • Skład zespołu wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie.
 • Wykaz podmiotów badanych przez wskazanego biegłego rewidenta w okresie 3 lat.

 

Oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Kryteriami oceny ofert będą:

 1. Doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego (w okresie ostatnich 3 lat).

Oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

 

 • Cena od 0 do 70 punktów:

Kryterium „cena” zostanie ocenione w skalali punktowej od 0 do 70 punktów. Oferta najtańsza uzyska 70 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej punktów.

 • Doświadczenie biegłego rewidenta w badaniu sprawozdań finansowych

Spółek handlowych (w okresie ostatnich 3 lat) od 0 do 30 punktów (liczba przebadanych podmiotów).

 

Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Wałczu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Grodzicka, w dni robocze w godzinach 9:00 - 14:00 pod Nr. Tel.: (67) 2584435 wew. 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

O wyborze oferty decyduje Rada Nadzorcza w Uchwale na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych przez poszczególne oferty.